Sunday 21st of July 2024

3 Referensi Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 6, Tinggal Print Bisa Langsung Dihafalkan!

×

3 Referensi Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 6, Tinggal Print Bisa Langsung Dihafalkan!

--

Bapak/Ibu Wali Murid kelas VI ingkang kinurmatan Bapak/Ibu tamu undhangan ingkang kinurmatan 

Saha rencang-rencang ingkang kula tresnani 


Purwakaning atur, sumangga kula tansah ngaturaken puja dalah puji syukur dhateng Allah, Gusti Ingkang Maha Asih. Awit sih nugrahanipun, panjenengan kaliyan kula saget makempal wonten Aula SD Negeri Bawen 04 kanthi becik, wilujeng mboten wonten alangan rubeda setunggal punapa. 

Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka wakil kelas enem badhe matur, ingkang kapisan: kula sarencang kelas enem ngaturaken panuwun dhateng Bapak/Ibu Guru ingkang sampun paring ilmu, kapinteran, saha keprigelan lumantar pawiyatan kanthi sabar lan telaten ingkang dangunipun 6 warsa. 

Ingkang kaping kalih, kula sarencang nglenggana kathah lepat ing tindak tanduk, tata krama, tata basa saha suba sita ingkang mboten mranani manah Bapak/Ibu Guru. Pramila ing kalodhangan siyang punika kula nyuwun agunging samodra pangapunten. 

Kaping tiga, kula sarencang sampun purna ngadepi gladhen Ujian Sekolah ngantos kasil lulus, kepareng kula nyuwun pamit saha donga pangestu Bapak/Ibu guru supados kula sarencang saget nglajengaken pawiyatan dhateng SMP, ing tembe saget mujudaken gegayuhan ingkang luhur. 

Bapak/Ibu Guru ingkang kinurmatan, sandyan kula sarencang sampun purna pawiyatan wonten ing SD Negeri Bawen 04, angangin kula sarencang tetep jagi kebecikan saha kaluhuran SD Negeri Bawen 04. 

Kula sarencang ugi ndonga mugi-mugi adhik-adhik kelas I ngantos kelas V saget mituhu, gemi lan setiti angenipun sinau ing panyuwunan mugi kaparingan berkah kepinteran saha prestasi ingkang sae saking Allah, Gusti Ingkang Maha Wasis.

Baca juga: Mengintip Gaji Menjanjikan di PT FTS Automotive Indonesia Terbaru 2024: Tertinggi di Dunia Otomotif?

Baca juga: Update! Biaya Ponpes Al Falah Ploso Kediri Tahun Ajaran 2024/2025: Mulai Pendaftaran, Pondok, hingga Madrasah

Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten mranani penggalih sedaya para rawuh, kula nyuwun agunging pangapunten. Nuwun. Wassalamualaikum wr wb.

Sumber:

UPDATE TERBARU